REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA KONSUMENTÓW

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA KONSUMENTÓW

§1

Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy dostępny pod adresem shop.nobilesports.com jest prowadzony przez Nobile Sports Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej ul. Wapienicka 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000032145 (+48) 795 580 952.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

a) Dane osobowe –dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.  ), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679”.

b) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późn. zm.);

c) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik podając swoje dane osobowe, tworzy swoje Konto, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;

 1. d) Formularz zamówienia– usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

e)Informacje handlowe i marketingowe – usługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu Użytkownikowi informacji przeznaczonej bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów Usługodawcy;

f) K.c. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);

g) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w shop.nobilesports.com niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

h) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 k.c.;

i) Konto – usługa elektroniczna, utworzona po rejestracji indywidualne konto Klienta, za pomocą którego może on dokonywać Zamówień w Sklepie Internetowym;

j) Newsletter – usługa elektroniczna, typ elektronicznego biuletynu, czasopismo wysyłane poprzez pocztę elektroniczną Sprzedawcy, zawierające informacje o Towarach w Sklepie Internetowym;

 1. k) Przerwa techniczna -  czasowe wyłączenie funkcjonalności Sklepu Internetowego w całości lub w części, związane z awarią Sklepu Internetowego, w tym serwerów Sklepu Internetowego, lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją lub przebudową Sklepu Internetowego, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych usług;

l)Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

m)Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta, dokonana samodzielnie przez Użytkownika lub na zlecenie Użytkownika, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem kontaktu z infolinią;

n)Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, którego Użytkownik oraz Usługodawca nie mogli przewidzieć i któremu nie mogli zapobiec, uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Użytkownik lub Usługodawca nie mógł przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie było efektem błędów lub zaniedbań Użytkownika lub Usługodawcy dotkniętego jej działaniem;o)Sprzedawca, Usługodawca - Nobile Sports Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej ul. Wapienicka 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000321453;

p) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem shop.nobilesports.com zwany dalej Sklepem;

r) Strony - Sprzedawca i Klient;

s) Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie Internetowym;

 1. t) Umowa - umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, zawarta dobrowolnie przez Użytkownika ze Sprzedawcą z chwilą potwierdzenia Rejestracji. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.);

u) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, za pośrednictwem Sklepu;

w) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę, cenę Towaru;

 1. z) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 ż) Użytkownik, Usługobiorca - osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także przedstawienie takiej zgody na każde żądanie Sprzedawcy.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu, z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Nadto Użytkownik powinien posiadać aktywny dostęp do poczty elektronicznej.
5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Google Chrome w wersji 12.0 i wyższej

b) Opera w wersji 11 lub nowszej

c) Internet Explorer 6 lub nowszej

d) Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej

e) Safari

f) minimalna rozdzielczość ekranu 800x600

 1. Za wszelkie problemy wynikające ze stosowania urządzeń lub systemów operacyjnych nie spełniających wymogów opisanych w niniejszym paragrafie, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
  7. Zgodnie z art. 8 ust.3 pkt. 2 b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  8. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.

 2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, Informacje handlowe i marketingowe, oraz Opinie.


§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji. Składanie Zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji (założeniu Konta).
2. Korzystanie ze Sklepu odbywa się po dokonanej przez Użytkownika Rejestracji lub bez Rejestracji. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu możliwe jest jednak po dokonaniu Rejestracji. 

3. Rejestracja Klienta jest bezpłatna.

4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. oraz kliknięciu pola „Utwórz konto”. 

5. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe i nieobowiązkowe. Pola obowiązkowe oznaczone są *.

6. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres e- mail oraz hasło, w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz realizacji Zamówienia. 

7. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji oraz utworzenia Konta. Od tej chwili Klient może dokonywać zakupów w Sklepie przy użyciu swojego Konta bez konieczności ponownej rejestracji.

8. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią oraz zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. poprzez zaznaczenie odrębnego check box. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu założenia Konta lub w celu złożenia Zamówienia.

9. Dokonując rejestracji i zakładając Konto, Klient może wyrazić chęć otrzymywania Newslettera, poprzez podanie  w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz zaznaczenie ikony – „Subskrypcja.” W przypadku ni zaznaczenia ww. ikony, Newsletter nie będzie wysyłany.

10. Ponadto dokonując rejestracji i zakładając Konto Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę innych informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.) na podany przeze mnie adres email.” W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, ww. informacje nie będą przesyłane do Klienta.

11. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych w celach marketingowych”.

 

 1. Klient posiadający Konto jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy konta oraz hasła do niego.

 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dostęp za pośrednictwem Sklepu Internetowego do danych z serwerów  Sklepu Internetowego był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do zarządzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenie w całości lub w części powyższego dostępu. 

 3. W przypadku potrzeby zarządzenia Przerwy Technicznej, Usługodawca poinformuje o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w Sklepie Internetowym.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, przerwą techniczną, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.§ 3

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient powinien złożyć Zamówienie dokonując wyboru Towaru, jego ilości oraz rozmiaru.

 1. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza zamówienia pola „Zamawiam i płacę”. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, metoda płatności. 

3. Poprzez kliknięcie w ikonę „Kup Teraz” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną. Następnie Klient podejmuje kolejne czynności techniczne (m.in. dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz formy płatności) w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia ikony „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną, formę dostawy i płatności oraz wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7. Z chwilą złożenia Zamówienia cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów np. w związku z rozpoczętymi akcjami promocyjnymi lub wyprzedażowymi po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

8. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta numer Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia i jego numeru, pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. Sprzedawca potwierdza wysłanie Klientowi Towaru poprzez przesłanie na adres jego poczty elektronicznej stosownej informacji wraz z podaniem numeru listu przewozowego, chyba że odbiór ma nastąpić osobiście.

10. W przypadku niemożności realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia, z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od zawarcia Umowy sprzedaży, poinformuje Klienta, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania płatności przed dostarczeniem Zamówienia, Sprzedawca zwraca Klientowi całą uiszczoną przez niego sumę pieniężną.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 1. W przypadku zmiany ceny Towarów polegającej na obniżce, Sprzedawca poinformuje o obniżeniu ceny Towaru. Obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidoczni również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. 

13.. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidoczni również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 

 1. W przypadku oferowania do sprzedaży Towarów w kompletach (zestawach), obowiązki Sprzedawcy, o których mowa w ust. 12- 13 powyżej dotyczą każdego Towaru wchodzącego w skład kompletu (zestawu).

15. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia. potwierdzenia złożenia 

 

§ 4

Dokonywanie płatności, Ceny


1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w euro 

b) zawierają podatek VAT,

c) nie uwzględniają kosztów dostawy Zamówienia.

 1. Klient może opłacić złożone Zamówienie w walucie EURO albo w walucie PLN, według średniego kursu NBP z dnia zawarcia Umowy, określonego w § 3 ust. 8. 

3. Stawki opłaty za transport znajdują się w zakładce "wysyłki i zwroty"

4. Zapłata za Towar może nastąpić w następujący sposób:

 1. przelew tradycyjny,

 2. płatność kartą płatniczą,

 3. przelew poprzez serwis PayPal, serwis Przelewy 24. Serwis PayU. Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek NOBILE SPORTS lLPP lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayPal.com), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

 1. Całkowity koszt Zamówienia (cena za Towar i cena wysyłki) zostanie przedstawiony w panelu składania Zamówienia przed ostatecznym złożeniem Zamówienia.

 2. Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayPal.com.


§ 5

Dostawa Towarów


1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Towaru spowodowane przekazaniem złego adresu dostawy. Sklep Internetowy wysyła zamówienia na cały świat oprócz Rosji.

2. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Koszt dostawy jest wskazany w trakcie składania Zamówienia i jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zamówienie powyżej kwoty 900 euro zwolnione jest z opłat kosztów dostawy. Sprzedawca w tym przypadku może wysłać Towar dowolnie przez siebie wybraną firmą kurierską, wykorzystując najtańszą opcję dostawy.

5. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia.

6. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do maksymalnie 10 dni roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za Zamówienie na konto Sklepu Internetowego lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego Towar zostanie przekazany kurierowi.

7. Termin realizacji określony w ust. 6 nie dotyczy:

a) Towarów, przy których podano inny termin realizacji. Do tych Towarów stosuje się termin realizacji, który został podany przy Towarze,

b) Towarów dostarczanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku termin dostawy jest ustalany indywidualnie z Klientem.

8. Każdy Klient ma możliwość w jednym Zamówieniu dokonać zakupu do 5 Towarów typu deska (snowboard, kiteboard, wakeboard), do 5 par nart, do 5 latawców. Ilości pozostałych Towarów pozostają bez limitów.

9. Zamówienia powyżej 5 szt. Towarów typu deska (snowboard, kiteboard, wakeboard), do 5 par nart, do 5 latawców będą realizowane indywidualnie i poprzez złożenie zapytania w specjalnym formularzu dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

 

§ 6

Odstąpienie od Umowy sprzedaży


1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i Towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

2. Klient, w celu zgłoszenia odstąpienia od Umowy sprzedaży, może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór pisma można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym ustępie.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres: client.service@nobilesports.com lub pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Nobile Sports Sp. z o.o., 43-382 Bielsko-Biała, ul. Wapienicka 6, Poland.

4. Termin czternastodniowy, o którym mowa w ust.1, liczy się od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwróci płatności wszystkie otrzymane od Konsumenta, w tym koszty dostawy Towaru z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca dowiedział się o decyzji Konsumenta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Płatności są zwracane za pomocą tych samych metod, które zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie będzie ponosić żadnych opłat związanych ze zwrotem.

 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Sprzedawca wstrzymuje zwrot aż do otrzymania samego Towaru lub dowodu jego zwrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

9. Towar powinien zostać odesłany lub przesłany na adres Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu Internetowego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient powiadomił Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem 14 dni.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5)w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)o dostarczanie treści cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie o zawarciu Umowy sprzedaży,

14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

11. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

12. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, złożone w sposób określony powyżej.

 

§ 7

Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową

 1. Niniejszy punkt 7 Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji składanych do Sprzedawcy dotyczących Towarów oraz Umów Sprzedaży.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży
5. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową oraz żądanie dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji, może zostać złożone m. in.: pisemnie na adres: Nobile Sports Sp. z o.o., ul. Wapienicka 6, 43-382 Bielsko-Biała lub , za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: client.service@nobilesports.com.

6. Klient, w celu zgłoszenia żądania, może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz znajduje się do pobrania w sekcji.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba że wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi.

8. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Klienta, o którym mowa w ust. 2, w terminie czternastu dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.§ 8

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Wapienicka 6, 43 – 382 Bielsko - Biała, za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: client.service@nobilesports.com

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba że wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi.

 

§ 9

Gwarancja jakości dla produktów

1. Gwarancja jakości może być udzielona na Towary. W takim przypadku dokument gwarancyjny określa stronę odpowiedzialną w ramach gwarancji, określa warunki gwarancji oraz procedurę postępowania w przypadku wykrycia wady produktu.

2. Nie wyłącza to praw Klienta określonych w § 8, przy czym Klient powinien wybrać sposób usunięcia wady Produktu i zaakceptować wybraną opcję.

 

§ 10

Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną


1. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron.

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: client.service@nobilesports.comlub też pisemnie na adres: Nobile Sports Sp. z o.o. ul. Wapienicka 6, 43-382 Bielsko-Biała.

 2. Usługa Elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: client.service@nobilesports.com lub też pisemnie na adres: Nobile Sports Sp. z o.o. ul. Wapienicka 6, 43-382 Bielsko-Biała. Usługobiorca posiadający Konto może również samodzielnie wypisać się z Newslettera, odznaczając opcję zapisu na Newsletter w ustawieniach swojego Konta w Sklepie Internetowym.

5. Usługa elektroniczna Informacje handlowe i marketingowe świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z tej usługi poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: client.service@nobilesports.com lub też pisemnie na adres: Nobile Sports Sp. z o.o. ul. Wapienicka 6, 43-382 Bielsko-Biała. Usługobiorca posiadający Konto może również samodzielnie wypisać się z usługi odznaczając opcję otrzymywania Informacji handlowych i marketingowych w ustawieniach swojego Konta w Sklepie Internetowym.
6. Usługa Elektroniczna Opinie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dodania opinii lub oceny za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Usługi Elektronicznej przez Usługobiorcę. Uwidocznienie opinii lub oceny wystawionej przez Usługobiorcę na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszego zatwierdzenia opinii lub oceny przez Usługodawcę.

 • 11

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe uregulowania mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

 2. Usługodawca informuje, że Konsument może zdecydować się skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Dalsze informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 12

Ochrona danych osobowych

Informacje oraz dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają przetwarzaniu zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego.

§ 14

Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są zgodnie z polskim prawem i językiem polskim w przypadku Klientów z Polski, a także w przypadku Klientów z innych krajów. Obowiązki wynikające z umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem podlegają prawu polskiemu.

2. Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory były rozwiązywane na drodze polubownej. 

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie shop.nobilesports.com. Ponadto Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, tj. pod adresem: Nobile Sports Sp. z o.o., ul. Wapienicka 6, 43-382 Bielsko-Biała.

4. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany danych adresowych Sprzedawcy, zmiany firmy (nazwy) Sprzedawcy, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany kosztów wysyłki, wprowadzenia nowych usług, zmiany przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

5. Klient zostanie poinformowany o planowanych zmianach Regulaminu z 30 - dniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym mu zapoznanie się ze zmianami oraz podjęcie decyzji odnośnie ich akceptacji bądź braku akceptacji, poprzez przesłanie mu stosownej wiadomości z zakresem planowanych zmian na adres poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenie tekstu Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

6. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o planowanych zmianach.

7. W przypadku zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

8. Załączniki 1 i 2 stanowi integralną część Regulaminu.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:

a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);

b) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.poz. 827)

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204, z późniejszymi zmianami);Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od Umowy sprzedaży,

Załącznik nr 2 – Wzór zgłoszenia reklamacyjnego.

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od Umowy sprzedaży (zwrot towaru),
Załącznik nr 2 – Wzór zgłoszenia reklamacyjnego.
Załącznik  nr 1: Wzór odstąpienia od Umowy sprzedaży (zwrot towaru)
Wzór odstąpienia od Umowy sprzedaży
 
Miejscowość, data
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta: ___________________
Adres konsumenta:______________________
Adres e-mail:  ........................................................................................................................................................
 tel.  ..............................................................................................................................................................
 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru
………………………………..……
 
Data zawarcia umowy………………………………………..………………. 
 
……………………………………
Podpis konsumenta
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY: LINK 
Załącznik nr 2 – Wzór zgłoszenia reklamacyjnego
Wzór zgłoszenia reklamacyjnego 
Miejscowość, data
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta: ___________________
Adres konsumenta:______________________
Adres e-mail:  ........................................................................................................................................................
 tel.  ..............................................................................................................................................................
Nr rachunku bankowego..........................................................................................................
PRZEDMIOT REKLAMACJI: 
Data nabycia towaru  ..................................................................................................................................
 Nazwa towaru  ............................................................................................................................................
Nr paragonu/faktury  .................................................................................................................................. 
Ogólna wartość towaru .............................. zł
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
Kiedy wady zostały stwierdzone  ...............................................................................................................
DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) obniżenie ceny,
(___) odstąpienie od umowy.

 
INFORMACJA DLA ODSYŁAJACEGO! – Odsyłany produkt musi być kompletny, w
oryginalnym nie uszkodzonym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczony do
wysyłki. – Proszę pamiętać o oryginale dowodu zakupu.
 
 ......................................... ..................
(czytelny podpis reklamującego)
WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI: LINK